Visie

Leren zwemmen - Sportzwemmen - Competitie

Abstract

Zwemclub KST heeft als doel het zwemmen als sport te promoten. Zij biedt ruimte aan zwemmers in Turnhout en omstreken die de zwemsport willen beoefenen.

De vereniging

Statutair doel

De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de bevordering van de zwemsport in het algemeen en dat door:

 1. Het inrichten van zwemlessen, trainingen, wedstrijden en stages.
 2. Het deelnemen aan wedstrijden met inbegrip van officiële kampioenschappen in binnen- en buitenland.
 3. Alle middelen, activiteiten en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van het doel. Hieronder wordt onder meer verstaan: alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom, alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen, inclusief het stellen van koophandel.

Organisatie

De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden. Ze wordt bestuurd door de raad van bestuur, gekozen uit de effectieve leden en benoemd door de algemene vergadering.

De vereniging richt zich op verschillende doelgroepen:

 • Zwemschool
 • Precompetitie
 • Competitie
  • Jeugd
  • Masters
 • Sportzwemmers
  • Jeugd
  • Volwassenen
 • G-zwemmers

Het sportieve beleid voor deze doelgroepen wordt bepaald door de sporttechnische cel, aangesteld door de raad van bestuur. Binnen de sporttechnische cel zijn de verschillende doelgroepen vertegenwoordigd.

Om de doelstellingen van de vereniging te realiseren staat de raad van bestuur in voor volgende functies:

 • Penningmeester
 • Secretariaat:
  • Ledenadministratie
  • Verzekeringen
 • Sportsecretariaat:
  • Wedstrijdorganisatie
  • Communicatie met federatie over sportzaken
 • Aanspreekpersoon Integriteit
 • Materiaalverantwoordelijke
 • Aankoop en Promotie
 • Sponsoring
 • Jeugdsport coördinator

Commissies en Overlegstructuren

De raad van bestuur kan commissies aanstellen voor specifieke aangelegenheden of organisaties. Deze commissies handelen steeds in opdracht van de raad van bestuur en worden uitgenodigd op bestuursvergaderingen.

Voorbeelden van commissie zijn onder andere

 • Organisatie herfststage
 • Organisatie zomerstage

De sporttechnische cel rapporteert aan de raad van bestuur en handelt in opdracht en overleg met de raad van bestuur. Binnen het kader van het mandaat kan de sporttechnische cel autonome beslissingen nemen.

Middelen

De vereniging stelt middelen ter beschikking van de sporttechnische cel voor de uitvoering van de sportieve activiteiten en doelstellingen.

Werking Doelgroepen

Elke doelgroep heeft zijn specifieke werking, afgestemd op de doelstellingen van de doelgroep.

Zwemschool (ZS)

Doelstelling

Kinderen op een aangename manier “zwemtechnisch correct” leren zwemmen. De zwemschool is de natuurlijke voedingsbodem voor de competiegroep. Hierbij volgt het kind een traject waarbinnen het individueel beoordeeld wordt. De vooruitgang van elk kind is individueel. In tegenstelling tot commerciële zwemlessen is de termijn is van ondergeschikt belang op kwaliteit.

Werking

Nieuwe kinderen worden ingedeeld volgens hun kunnen. Hierbij moet een kind aan de gestelde criteria voldoen om een groepje over te mogen slaan. Elk groepje heeft vastgestelde criteria.

We onderscheiden volgende groepjes:

 • ZS1: (instructiebad) watergewenning –ademhaling – statische vormspanning
 • ZS2: (instructiebad) rug – vormspanning/benen/afslag/volledig
 • ZS3: (wedstrijdbad ondiep) crawl vormspanning/benen/afslag/volledig
 • ZS4: (wedstrijdbad diep 15m lengte) Schoolslag – tuimelen
 • ZS5: (wedstrijdbad 25m baan) Keerpunten en starten
 • ZS6: (wedstrijdbad 25m baan) Dolfijn, uithouding, snelheid

Vanaf het kind ZS6 heeft bereikt mag het nog 1 jaar deelnemen aan de lessen. Daarna moet het kind kiezen tussen sportzwemmen of competitiezwemmen.

Evaluatie

Om de 10 weken zijn er testmomenten. Kinderen worden enerzijds “getest” door de huidige lesgevers en “getoond” aan de volgende groep. De testresultaten worden genoteerd en gecommuniceerd met de ouders.

Kwaliteitsgarantie

We werken met een gezonde mix van ouders/lesgevers, competitiezwemmers/lesgevers en gediplomeerde lesgevers. We zorgen voor voldoende rotatie binnen de lesgeversgroep zodat lesgevers in meer dan 1 groepje inzetbaar zijn.
Ouders/lesgevers zijn een belangrijk instrument. Vele ouders hebben een professioneel pedagogisch onderbouwde opleiding en hebben soms zelf ervaring in het zwemmen. De vereniging organiseert interne opleidingen voor deze ouders. Er is ook steeds bijstand mogelijk van trainers uit de competitiegroepen.

Wedstrijden

Elk kind dat minimaal 25meter kan zwemmen in een enkele zwemstijl mag deelnemen aan wedstrijden voor niet-vergunninghouders. Deze worden ongeveer maandelijks georganiseerd. Deelname aan wedstrijden is geheel vrijblijvend.

Precompetitie (PC)

Doelstelling

De zwemschool is de groeibodem voor de competitie. Een kind met een duidelijke interesse voor competitiezwemmen worden herkend aan een regelmatig deelname aan wedstrijden. Soms heeft een kind iets langer nodig om volledig klaar te zijn om deel te nemen aan vergunninghouderswedstrijden. Binnen de precompetitie worden zwemtrainingen georganiseerd die de doorstroming naar de competitie gelijdelijker laten verlopen.

Werking

Om toegelaten te worden tot de precompetitie moet een duidelijke interesse zijn in wedstrijdzwemmen. Deze groep wordt begeleid door competitietrainers, maar valt buiten het competitiewedstrijdcircuit. Zij doen dus nog mee aan niet vergunninghouderswedstrijden tot ze hun “vergunningstijden” halen.

Evaluatie

Het einddoel is het behalen van vergunningstijden. Deze tijden zijn gepubliceerd op de website.

Kwaliteitsgarantie

Enkel geschoolde trainers of door de sporttechnische cel goed bevonden lesgevers geven les aan deze groep. Het is dus perfect mogelijk dat les wordt gegeven door legevers met een bepaalde ervaringsdeskundigheid.

Wedstrijden

Deelname aan wedstrijden volgens principe ZS

Competitie (C) : Jeugd en Masters

Doelstelling

De competitiegroep (vergunninghouder/wedstrijdzwemmers) nemen deel aan wedstrijden. De zwemsport kan van heel jong tot heel laat op competitief niveau beoefend worden. Het doel is om talenten te leren ontdekken en maximaal te laten benutten, zonder te koste te gaan van de potentiele langdurige sportbeleving.
De voorwaarden om deel te nemen als zwemmer binnen deze groep zijn

 • Behalen van de door de vereniging gestelde vergunningstijden
 • Verplichte deelname aan 6 wedstrijden

Zwemmers die limiettijden halen worden uitgenodigd om deel te nemen aan BK,BJK,VJ,VK,PK,enz…

Werking

De competitie wordt opgedeeld in 5 verschillende competitiegroepen. Zwemmers worden ingedeeld op basis van prestaties, instelling, potentieel en bezettingsgraad binnen de groepen. Deze indeling wordt in samenspraak gedaan tussen de trainers binnen de sportcel van de vereniging.

Evaluatie

Zolang de zwemmers voldoen aan de gestelde voorwaarden kan een zwemmer deel blijven uitmaken van deze groep

Kwaliteitsgarantie

Enkel geschoolde trainers of door de sporttechnische cel goed bevonden lesgevers geven les aan deze groep. Het is dus perfect mogelijk dat les wordt gegeven door legevers met een bepaalde ervaringsdeskundigheid.

Wedstrijden

Minimaal 6 deelnames aan wedstrijden voor VH.

Sportzwemmers (S): Jeugd en Volwassenen

Doelstelling

Sportzwemmers beoefenen de zwemsport zonder wedstrijddeelnameverplichting. De vereniging heeft een sport aanbod vanaf 9 jaar. De trainingen zijn iets meer vrijblijvend dat de competitie, maar het gaat wel degelijk om sportzwemmen, onder toezicht.

Werking

De sportzwemgroep wordt opgedeeld in 3 groepen

 • S9: Sportzwemmers vanaf 9 jaar
 • SJ: Sportzwemmers “jeugd”
 • SV: Sportzwemmers “volwassen”

De overgang van “jeugd” naar “volwassen” wordt niet via regels afgedwongen.

Evaluatie

Deze zwemmers worden niet formeel geëvalueerd voor overgang maar worden wel begeleid. In elke training komt zowel techniek als uithouding aan bod.
Doorstroming van S naar C kan, na behalen van vergunningstijden.

Kwaliteitsgarantie

Deze groepen worden begeleid door lesgevers/trainers uit zwemschool en competitiegroepen.

Wedstrijden

Jeugd die vergunningstijden wil halen om door te stromen naar C kan deelnemen aan NVH wedstrijden.
Volwassenen kunnen deelnemen aan Master wedstrijden.

G-zwemmers

Doelstelling

G-zwemmers kans geven om zwemsport te beleven.

Werking

Begeleid door gediplomeerden in G-werking of gelijkgesteld door professioneel opleidingsniveau.

Evaluatie

Zwemmers worden individueel geëvalueerd.

Kwaliteitsgarantie

Begeleid door gediplomeerden in G-werking of gelijkgesteld door professioneel opleidingsniveau.

Wedstrijden

G-zwemmers krijgen de kans om deel te nemen aan de clubkampioenschappen.  Wij nemen nog niet deel aan andere wedstrijden.

Doorstroming