Gedragscodes

Leren zwemmen - Sportzwemmen - Competitie

SPORTERS

Doelstelling van de gedragscode

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play. De sportorganisatie wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.

De overkoepelende principes bij de sportbeoefening

 • Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.
 • Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.
 • Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand..
 • Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie,  machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze gedragscode.
 • De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

De gedragsregels

Algemeen

Van een sporter wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar sportieve voorbeeldfunctie, waarbij het er niet toe doet of de sporter al dan niet een vergoeding voor zijn sportprestaties ontvangt.

In het bijzonder respecteert de sporter minstens de volgende gedragsregels.

 • De sporter is medeverantwoordelijk voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, voor zichzelf en voor anderen. De sporter is open en alert voor waarschuwingssignalen op dat vlak, en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur of de API.
 • De sporter kent de reglementen, handelt naar de regels en de richtlijnen, en houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften.
 • De sporter die een relatie heeft met een sportbegeleider, informeert onmiddellijk het bestuur van de sportorganisatie hierover.
 • De sporter is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
 • De sporter respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.
 • De sporter neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt de sporter dit onmiddellijk aan het bestuur van de sportorganisatie.
 • De sporter stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging waarin hij betrokken is.
 • De sporter drinkt geen alcohol en rookt niet in de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters.

Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de sporter die ten allen tijde dient te worden gerespecteerd.

 • De sporter neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe aanmoedigen.
  • De sporter zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt gesteld of getuige van is onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer.
  • De sporter zal enkel sporttechnische fysieke handelingen stellen die op dat moment geboden zijn. Lichamelijk contact zal enkel noodzakelijk en functioneel zijn voor de sportbeoefening.
  • De sporter zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren.
  • De sporter houdt rekening met wat een andere sporter als seksueel intimiderend ervaart (bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen).
  • De sporter zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel.
  • De sporter mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar).
  • De sporter zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de API of het bestuur. De sporter mag anderen (zoals een sporter, begeleider of bestuurder) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De sporter zal zich ervan onthouden anderen te behandelen op een wijze die zijn/haar waardigheid aantast. De sporter zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met anderen in de ruimten waarin hij/zij zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de sporter:
   • zich niet onnodig en/of zonder toestemming van andere sporters bevinden in of naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door andere sporters worden gebruikt als privé-ruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin hij/zij mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is.
   • de sporter zal een andere sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-één relatie realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn.
  • De sporter zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie tegenover een andere sporter. Zo zal de sporter:
   • geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van een andere sporter, met het kennelijke oogmerk deze sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden.
   • geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling (seksuele) tegenprestaties te vragen.
  • De sporter zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie.

Wees een voorbeeld

Houding

 • Wees trots op je club.
 • Toon respect voor je trainers, begeleiders en de vrijwilligers die zich voor jou inzetten in hun vrije tijd.
 • Kom naar de club om samen plezier te maken; niet om je af te reageren.
 • Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en fysiek geweld worden niet geduld.
 • Focus op je mogelijkheden, niet op je tekortkomingen.
 • Gedraag je steeds op een waardige manier, vooral in de kleedkamer en in het zwembad
 • Gebruik steeds een beleefd taalgebruik t.o.v. andere zwemmers, officials, trainers en supporters/publiek.
 • Help je medesporters, die het wat moeilijker hebben waar nodig, en moedig hen aan.
 • Durf de trainer aanspreken wanneer er iets schort of wanneer je niet goed in je vel zit.
 • Neem enthousiast deel aan het verenigingsleven van je club en je team.
 • Maak schoon wat je vuil hebt gemaakt.
 • Vorm met je medesporters een hecht team.
 • Eet gezond en drink voldoende, zowel buiten als tijdens het sporten.
 • Neem geen dingen van een ander zonder het te vragen, dat is stelen.

Training

 • Regelmatig en op tijd aanwezig zijn.
 • Verwittig de trainer/jeugdcoördinator op tijd als je niet kan komen.
 • Vraag uitleg aan de trainer als je iets niet begrijpt.
 • Wees positief tegen andere sporters; breek ze zeker niet af wanneer ze een foutje maken.
 • Doe gemotiveerd mee aan alle oefeningen en geef je steeds 100%.
 • Lichamelijke hygiëne is belangrijk: neem een douche voor en na het sporten.
 • Draag zorg voor het clubmateriaal dat je mag gebruiken.

Wedstrijd

 • Onsportiviteit van een ander mag nooit een reden zijn om zelf onsportief te zijn.
 • Bekritiseer de beslissingen van de officials niet.
 • Geef blijk van een sportieve attitude en een goede fair play houding naar alle partijen. (andere sporters, trainers, scheidsrechters, ouders, supporters, …)
 • Wees blij met een overwinning, laat je niet ontmoedigen door een tegenslag.
 • Behandel je tegenstrever zoals je zelf behandeld zou willen worden.
 • Respecteer de regels.

OUDERS/ SUPPORTERS

Wees een voorbeeld

 • Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is.
 • Laat geen rommel achter.
 • Respecteer de beslissingen van de officials.
 • Moedig uw kind aan de regels te volgen en respectvol te zijn.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.

Moedig aan

 • Wees gul met lof voor inzet en prestatie.
 • Geef steeds positieve kritiek; breek sporters nooit af wanneer het eens wat minder loopt.
 • Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd.
 • Focus op de mogelijkheden van de sporters; schenk niet te veel aandacht aan hun tekortkomingen.
 • Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van sporters, trainers of scheidsrechters.
 • Wees supporter/ouder, geen trainer.

Wees positief betrokken

 • Wijs medesupporters op een rustige manier op een fair gedrag.
 • Laat je mening horen op een constructieve manier.
 • Ken je plaats als ouder.
 • Respecteer de bestaande communicatiekanalen.
 • Gun jouw kind het plezier van de sport.

Relativeer

 • Toon respect voor alle deelnemers.
 • Schat het talent van je sporter(s) naar waarde, zonder te vergelijken met anderen.
 • Leer je sporter dat je best doen even goed is als winnen.
 • Wees nederig in het verlies en bescheiden bij winst.

TRAINER/LESGEVER

Doelstelling van de gedragscode

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play. De sportorganisatie wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.

De overkoepelende principes bij de sportbeoefening

 • Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.
 • Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.
 • Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.
 • Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie,  machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze gedragscode.
 • De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

De gedragsregels

Algemeen

Van een sportbegeleider wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie, dat wil zeggen dat hij/zij handelt overeenkomstig de geldende standaard en opleiding, waarbij het er niet toe doet of de sportbegeleider al dan niet een vergoeding voor zijn begeleiding ontvangt.

In het bijzonder dient de sportbegeleider minstens volgende gedragsregels respecteren.

 • De sportbegeleider zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, waarin veiligheid gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren) en hij/zij houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. De sportbegeleider is open en alert voor waarschuwingssignalen op dat vlak, en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur of de API.
 • De sportbegeleider kent en handelt naar de regels en de richtlijnen, informeert de sporter erover (bv. deel te laten nemen aan informatiemomenten), en ziet erop toe dat de reglementen, regels, gedragscode en andere normen door eenieder toegepast worden.
 • De sportbegeleider is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring, functies en relevante feiten vóór en gedurende zijn/haar aanstelling als sportbegeleider. De sportbegeleider die een relatie heeft met een sporter, informeert onmiddellijk het bestuur of de API hierover.
 • De sportbegeleider is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
 • De sportbegeleider respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.
 • De sportbegeleider is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid. Hij/zij misbruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen.
 • De sportbegeleider neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt de sportbegeleider dit onmiddellijk aan het bestuur van de sportorganisatie.
 • De sportbegeleider stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging waarin hij betrokken is.
 • In de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters drinkt de sportbegeleider geen alcohol en rookt hij/zij niet.

Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de sporter die ten allen tijde dient te worden gerespecteerd.

 • De sportbegeleider neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe aanmoedigen.
  • De sportbegeleider zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt gesteld of getuige van is onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer.
  • De sportbegeleider zal enkel sporttechnische fysieke handelingen m.b.t. de sporter verrichten die tot zijn bekwaamheid en taken behoren en/of voor de sportbeoefening noodzakelijk zijn. De sportbegeleider zorgt ervoor dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is voor de sportbeoefening, hij/zij de bedoeling van de handeling duidelijk maakt.
  • De sportbegeleider zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren. De sportbegeleider zal zijn begeleiderstaken rondom en tijdens een sportactiviteit correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De sportbegeleider houdt rekening met wat de sporter als seksueel intimiderend ervaart (bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen).
  • De sportbegeleider zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel.
  • De sportbegeleider mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar).
  • De sportbegeleider zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de API of het bestuur. De sportbegeleider mag anderen (zoals een sporter of andere begeleider) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De sportbegeleider zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel. De sportbegeleider zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter in de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de sportbegeleider:
   • zich niet onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privéruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin de sporter mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is.
   • de sporter niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een andere afgezonderde plaats uitnodigen wanneer deze ontmoeting vanuit de begeleidingstaak niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een publieke gelegenheid.
   • de sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-één relatie tussen sportbegeleider en sporter realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn.
  • De sportbegeleider zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel  machtsmisbruik of intimidatie tegenover de sporter. Zo zal de sportbegeleider:
   • geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het machtsverschil dat bestaat tussen hem en de sporter, met het kennelijke oogmerk de sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden.
   • geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling (seksuele) tegenprestaties te vragen.
  • De sportbegeleider zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie.

Wees een voorbeeld

Sportieve ontwikkeling

 • Laat iedere sporter ontwikkelen op zijn niveau.
 • Differentieer waar mogelijk.
 • Geef trainingen die aangepast zijn aan de leeftijd, het individueel ritme en de mogelijkheden.
 • Wees redelijk in je sportieve eisen.
 • Geef concrete en duidelijke tips aan je sporters.
 • Hou je uitleg eenvoudig. Pas je uitleg te allen tijde aan aan het niveau van je sporters.
 • Werk aan je eigen competentieniveau: er zijn veel manieren om bij te blijven leren
 • Werk met duidelijke afspraken en routine. Dit zorgt voor rust en vertrouwdheid bij je sporters.

Alle sporters zijn gelijkwaardig

 • Toon belangstelling voor al je sporters en verdeel je aandacht onder alle sporters onafgezien hun talent.
 • Betrek elke sporter maximaal bij de training of wedstrijd.
 • Zorg voor een clubklimaat waarbinnen elke sporter wordt opgenomen.
 • Focus op de mogelijkheden van de sporters; schenk niet teveel aandacht aan hun tekortkomingen.

Pedagogisch

 • Besteed naast het aanleren van de sport ook aandacht aan het gedrag van je sporters tijdens de training.
 • Bewaak de fysieke en psychische integriteit van elke sporter.
 • Wees je er bewust van dat lesgeven in een G-club zich niet beperkt tot de training leiden.
 • Wees niet enkel verantwoordelijk voor uw eigen gedrag maar ook voor dat van uw atleten, hun ouders en supporters.
 • Ontwikkel respect voor de beslissingen van de officials, voor medetrainer, voor het materiaal en de accommodatie.
 • Leer uw sporters dat iedereen zich aan de regels moet houden
 • Leer hen sportief te zijn. Leer hen niet enkel om te winnen, maar leer hen ook een waardig verliezer te zijn.
 • Keur verbaal en fysiek geweld af.
 • Wees een voorbeeld van Fair Play en Sportiviteit.
 • Heb oog voor de problematiek van je sporters.

Betrokkenheid

 • Wees op de hoogte van wat er ‘leeft’ in je groep.
 • Houd rekening met de leefwereld van je sporters.
 • Respecteer het recht op privacy.
 • Geef aandacht aan de bezorgdheden van ouders en begeleiders.
 • Toon bereidheid tot samenwerking en communicatie met ouders, andere trainers, bestuurders,…
 • Zorg voor een positieve sfeer.
 • Laat het spelplezier primeren op het resultaat van je sporters.
 • Sporten moet in de eerste plaats plezierig zijn; zorg voor voldoende spelelementen in je training.
 • Geef uw sporters de kans om kampioen te worden, maar geef ze ook de kans om geen kampioen te worden.
 • Behandel je sporters zoals je zelf behandeld zou willen worden.
 • Communiceer positief: ook non-verbaal!
 • Maak van de sportclub een plaats waar iedereen welkom is en zich thuis voelt.
 • Doe je best om een veilige omgeving te creëren voor alle sporters.

DE BESTUURDER

Doelstelling van de gedragscode

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play. De sportorganisatie wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan ontzet worden uit zijn functie, of uitgesloten kan worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.

De overkoepelende principes bij de organisatie en beoefening van de sport

 • De sport wordt georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.
 • Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.
 • Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand..
 • Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie,  machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze gedragscode.
 • De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

De gedragsregels

Algemeen

Van een bestuurder wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt in het belang van de sportorganisatie en dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar voorbeeldfunctie, waarbij het er niet toe doet of de bestuurder al dan niet een vergoeding ontvangt.

In het bijzonder respecteert de bestuurder minstens de volgende gedragsregels.

 • De bestuurder zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving. Hij/zij creëert een omgeving en een sfeer, waarin veiligheid gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren) en hij/zij houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. De bestuurder is open en alert voor waarschuwingssignalen op dit vlak.
 • De bestuurder kent en handelt naar de regels en de richtlijnen, informeert de sporter en begeleiders erover (door ze bv. deel te laten nemen aan informatiemomenten), en ziet erop toe dat de reglementen, regels, gedragscode en andere normen door eenieder toegepast worden. .
 • De bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Hij/zij zal bestuursbesluiten goed onderbouwen, zodat men begrip heeft voor de gekozen richting, en steeds een correcte belangenafweging maken.
 • De bestuurder is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps of internet, of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
 • De bestuurder respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.
 • De bestuurder is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. Hij/zij gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie en niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen, zeker wanneer deze informatie vertrouwelijk is.
 • De bestuurder voorkomt belangenvermenging of de schijn van belangenvermenging. Hij/zij vervult geen bezoldigde of onbezoldigde nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn/haar functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn/haar functie. Hij/zij is transparant inzake financiële belangen in andere organisaties en nevenfuncties. Hij/ zij voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. 
 • De bestuurder tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn.
 • De bestuurder neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt de bestuurder dit onmiddellijk aan de andere leden van het bestuur van de sportorganisatie.
 • De bestuurder stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging.
 • In de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters drinkt de bestuurder geen alcohol en rookt hij/zij niet.

Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de sporter, die ten allen tijde dient te worden gerespecteerd.

 • De bestuurder neemt (meldingen van) onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag ernstig.
  • De bestuurder spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Hij/zij zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag en stimuleert het melden ervan. De bestuurder zal zijn bestuurstaken correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, begeleiders, bestuurders en anderen.
  • De bestuurder neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe aanmoedigen.
   • De bestuurder zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt gesteld of getuige van is, onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer.
   • De bestuurder zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren. De bestuurder zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel.
   • De bestuurder houdt rekening met wat de andere als seksueel intimiderend ervaart (bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen).
   • De bestuurder mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar).
  • De bestuurder zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de API of het bestuur. De bestuurder mag anderen (zoals een sporter of andere begeleider) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De bestuurder zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel. De bestuurder zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter in de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de bestuurder:
   • zich niet onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privé-ruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin de sporter mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is.
   • de sporter niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een andere afgezonderde plaats uitnodigen wanneer deze ontmoeting vanuit de begeleidingstaak niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een publieke gelegenheid.
   • de sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-één relatie tussen bestuurder en sporter realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn.
  • De bestuurder zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie tegenover de sporter. Zo zal de bestuurder:
   • geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het machtsverschil dat bestaat tussen hem en de sporter, met het kennelijke oogmerk de sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden.
   • geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling (seksuele) tegenprestaties te vragen.
  • De bestuurder zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie.