Statuten

Leren zwemmen - Sportzwemmen - Competitie

STATUTEN

I. DE VERENIGING

Artikel 1. Benaming

De vereniging wordt ‘Kempisch Swimming Team vzw’ genoemd, afgekort ‘KST’.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vzw, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “vzw”, met vermelding van de zetel.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vzw is gevestigd te 2300 Turnhout, Oude Dijk 120, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Turnhout.

Artikel 3. Doelstellingen en activiteiten

De vzw stelt zich tot doel:

De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de bevordering van de zwemsport in het algemeen.

De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:

 • Het inrichten van zwemlessen, trainingen, wedstrijden en stages.
 • Het deelnemen aan wedstrijden met inbegrip van officiële kampioenschappen in binnen- en buitenland.
 • Alle middelen, activiteiten en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van het doel. Hieronder wordt ondermeer verstaan : alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom, alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen, inclusief het stellen van koophandel.

Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 4. Duur van de vzw.

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

II. LIDMAATSCHAP

Artikel 5. Werkende leden en toegetreden leden

In de vzw zijn er werkende leden en toegetreden leden. De stichtende leden en de leden die nadien mee opgenomen worden in de Algemene Vergadering, worden werkende leden genoemd. Zij hebben stemrecht in de Algemene Vergadering en bepalen samen de richting en het voortbestaan van de VZW.

Veel VZW’s hebben daarnaast ook nog heel wat leden die wel deelnemen aan activiteiten, maar geen deel uitmaken van de Algemene Vergadering en geen stemrecht hebben. Deze leden worden toegetreden leden genoemd.

Artikel 6. Aantal werkende leden

Er zijn minstens 3 werkende leden.

Artikel 7. Lidmaatschap van werkende leden

Elke natuurlijke persoon en elke rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als werkend lid.

De inhoudelijke voorwaarden om tot de vzw als werkend lid toe te treden zijn de volgende: Rechtspersonen; of toegetreden leden met een minimumleeftijd van 18 jaar. De raad van bestuur dient de beslissing om toegetreden leden al dan niet te aanvaarden niet te rechtvaardigen.

Een kandidaat-werkend lid moet schriftelijk een aanvraag indienen bij de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur beslist autonoom over de aanvaarding van de kandidaat als werkend lid op haar eerstvolgende vergadering. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk.

Als de Raad van Bestuur de toelating van een kandidaat–werkend lid weigert, kan dit kandidaat-werkend lid slechts een nieuwe aanvraag indienen na minstens 1 jaar na de eerste aanvraag.

Artikel 8. Rechten en plichten van werkende leden

De werkende leden hebben alle rechten en plichten die in de vzw-wet vastgelegd zijn.

De werkende leden betalen geen extra lidmaatschapsbijdrage bovenop hun lidmaatschapsbijdrage als toegetreden lid.

Artikel 9. Ontslagneming van werkende leden

Elk werkend lid kan op elk moment ontslag nemen uit de vzw door dat ontslag per e-mail bekend te maken aan de Raad van Bestuur.

Daarnaast wordt een werkend lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap bijgevolg onmiddellijk en automatisch:

 • Wanneer het werkend lid niet meer voldoet aan de voorwaarde(n) om werkend lid te zijn in de vzw
 • Wanneer een werkend lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de Algemene Vergadering en hij of zij deze hoedanigheid verliest
 • Wanneer een werkend lid zijn of haar lidmaatschapsbijdragen voor het lopende jaar niet betaald heeft binnen de maand na een schriftelijke aanmaning.

De ontslagneming vanwege een werkend lid gaat onmiddellijk in.

Artikel 10. Uitsluiting van werkende leden

Het lidmaatschap van een werkend lid kan op elk moment worden beëindigd door een bijzonder besluit van de Algemene Vergadering, bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van de werkende leden, met een 2/3 meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden meegerekend als neen-stemmen.

De uitsluiting wordt geagendeerd met alleen de naam. Het werkend lid wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting. Het lid heeft het recht gehoord te worden op de Algemene Vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat.

De stemming over het beëindigen van het lidmaatschap van een werkend lid is niet geheim.

Artikel 11. Aansluiting van toegetreden leden

De voorwaarden om tot de vzw als toegetreden lid te kunnen toetreden en de formaliteiten van aansluiting als toegetreden lid worden uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Artikel 12. Rechten en plichten van toegetreden leden

Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven.

Artikel 13. Ontslagneming van toegetreden leden

Elk toegereden lid kan op elk moment uittreden uit de vzw door zijn/haar ontslag via mail of brief bekend te maken aan de Raad van Bestuur.

Daarnaast wordt een toegetreden lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

 • Wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om toegetreden lid te worden in de vzw
 • Wanneer een toegetreden lid de bijdrage niet betaald heeft binnen de maand na een schriftelijke aanmaning.

Artikel 14. Beëindiging van lidmaatschap van toegetreden leden

Het lidmaatschap van een toegetreden lid kan op elk moment worden beëindigd door de Raad van Bestuur.

Het lidmaatschap van een toegetreden lid-natuurlijk persoon eindigt van rechtswege bij overlijden.

Artikel 15. Uitsluiting van rechten op de activa van de vzw

Geen enkel werkend lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de vzw. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave, verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen.

Deze uitsluiting van rechten op de activa van de vzw geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, enz.

III. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Samenstelling van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de werkende leden.

Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij diens afwezigheid door de oudste aanwezig ondervoorzitter of een door de voorzitter aangewezen bestuurder, bij diens afwezigheid door de oudst aanwezige bestuurder.

Artikel 17. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De volgende exclusieve bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend:

 1. De wijziging van de statuten
 2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders
 3. De benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van diens eventuele bezoldiging
 4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
 5. De goedkeuring van de begroting en van de rekeningen
 6. De ontbinding van de vzw
 7. De uitsluiting van een werkend lid
 8. De omzetting van de vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk
 9. Alle gevallen waarin deze statuten dat bepalen

Artikel 18. Vergaderingen van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen en dit binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

Bijzondere bijeenkomsten in een buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden gehouden op verzoek van minstens 1/5 van de werkende leden en in de gevallen dat de Raad van Bestuur het nodig acht.

Artikel 19. Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering

De uitnodiging wordt minstens 8 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle werkende leden verstuurd per per e-mail op het adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven.

De uitnodiging wordt ondertekend door de Raad van Bestuur.

De uitnodiging bevat de datum, uur en plaats van de Algemene Vergadering, evenals een ontwerp van agenda.

De agenda van de Algemene Vergadering wordt opgesteld door de Raad van Bestuur.

Elk punt dat door minstens 1/20 van de werkende leden aangebracht werd, moet op de agenda worden geplaatst. Het moet uiterlijk 4 dagen voor het tijdstip van de Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur bezorgd worden.

Op de Algemene Vergadering zelf kunnen alleen nog punten aan de agenda worden toegevoegd waarvoor de vzw -wet niet in een bijzonder quorum noch in een bijzondere meerderheid voorziet, en op voorwaarde dat 2/3 van de werkende leden aanwezig zijn en dat bovendien alle aanwezige leden akkoord gaan dat het betreffende punt toegevoegd wordt.

Artikel 20. Aanwezigheidsquorum op de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden, behalve wanneer de vzw-wet of deze statuten het anders bepalen.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan het minimum vereiste aantal werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig beraadslagen en besluiten en de wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Artikel 21. Stemming op de Algemene Vergadering

Op de Algemene Vergadering heeft elk werkend lid één stem.

Werkende leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere werkende leden vertegenwoordigd worden. Elk lid kan maximum 1 volmacht dragen.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve waar de vzw-wet of de statuten anders bepalen.

Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld, worden onthoudingen en ongeldige stemmen mee in rekening genomen.

De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, op vraag van 2/3 van de werkende leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming.

Artikel 22. Verslag van de Algemene Vergadering

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Algemene Vergadering, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.

Elk werkend lid heeft recht op inzage in dit verslag. Daarnaast worden de werkende leden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de Algemene Vergadering door toezending van een kopie van de originele verslagen van de algemene vergaderingen.

Toegetreden leden en derden hebben geen recht op inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering.

IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 23. Samenstelling van de Raad van Bestuur.

De vzw wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste 3 bestuurders, al dan niet werkende leden van de vzw. Het aantal bestuurders is in elk geval altijd lager dan het aantal werkende leden, maar er is geen maximum aantal bepaald.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden voor onbepaalde duur. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Bestuurders zijn herbenoembaar.

Om als bestuurder te worden benoemd moet men aan volgende inhoudelijke voorwaarden voldoen:

 • 21 jaar of ouder zijn in het jaar van benoeming

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed.

Artikel 24. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vzw, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens artikel 4 van de VZW-Wet of volgens deze statuten de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet -naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering beslissingen nemen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vzw of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Artikel 25. Externe vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vzw in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vzw door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door 2 bestuurders, die gezamenlijk handelen.

In afwijking van artikel 13 van de vzw- wet kunnen de vertegenwoordigingsorganen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw bij de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vzw of de vestiging van een hypotheek. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vzw aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

Artikel 26. Bekendmakingsvereisten Raad van Bestuur

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel en publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Artikel 27. Vergaderingen van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vzw het vereist, en op vraag van een bestuurder, gericht aan de secretaris.

De oproeping gebeurt per e-mail, minstens 5 dagen voor het tijdstip van de samenkomst van de Raad van Bestuur. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van de Raad van Bestuur, evenals de agenda.

Artikel 28. Aanwezigheidsquorum en stemming op de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste een meerderheid van de bestuurders aanwezig is op de vergadering.

De besluiten binnen de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen met (digitale) schriftelijke meerderheid van stemmen door de bestuurders genomen worden onder voorwaarde dat alle communicatie aangaande de stemming gedeeld wordt met alle bestuurders.

Andere besluitvormen vereisen dat er vooraf een eenparig akkoord is van de bestuurders over de procedure. Die houdt in elk geval in dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail, video- of telefoonconferentie of ander communicatiemiddel.

Artikel 29. Verslag van de Raad van Bestuur

Er wordt verslag genomen van de beslissingen van de Raad van Bestuur, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vzw.

Elke bestuurder en elk werkend lid hebben recht op inzage van de verslagen.

Artikel 30. Tegenstrijdig belang

Als een bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks, dat strijdig is met een beslissingspunt of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dat meedelen aan de andere bestuurders vooraleer de Raad van Bestuur een besluit neemt.

De bestuurder met het tegenstrijdig belang verlaat de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

Deze procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 31. Aansprakelijkheid van bestuurders

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vzw. Tegenover de vzw en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten, en zijn ze enkel aansprakelijk voor de hen persoonlijk toerekenbare fouten, begaan in hun opdracht van bestuur.

Artikel 32. Einde bestuursmandaat van rechtswege en door ontslagneming

Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vzw, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de Algemene Vergadering.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de Algemene Vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging kan voorzien.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van deze bestuurder.

Artikel 33. Ontslag van bestuurders

Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

De stemming over het beëindigen van het mandaat van een bestuurder is niet geheim.

V. BOEKHOUDING

Artikel 34. Boekjaar

Het boekjaar van de vzw begint op 01/08 en eindigt op 31/07.

Artikel 35. Boekhouding

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in de vzw-wet en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Nadat de Raad van Bestuur verantwoording aflegde voor het beleid in het voorgaande jaar, spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke stemming.

De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het bepaalde in artikel 26novies vzw-wet. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening ook neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig de vzw-wet en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Artikel 36. Toezicht door een commissaris

Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar niet beantwoordt aan de criteria van ‘zeer grote’ vzw, vermeld in artikel 17, §5 VZW-wet, is de vzw niet verplicht een commissaris te benoemen.

Zodra de vzw er wel aan beantwoordt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin op te nemen verrichtingen, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een termijn van 3 jaar. De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris en spreekt zich tevens uit over de kwijting van de commissaris.

VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 37. Vrijwillige ontbinding van de vzw

De vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden.

De Algemene Vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vzw, voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minstens 1/5 van alle leden.

Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over de ontbinding van de vzw, moet minstens 2/3 van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van minstens 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering 3 vereffenaar(s), waarvan zij de opdracht omschrijft.

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij “vzw in vereffening” is overeenkomstig de VZW-wet.

Artikel 38. Gerechtelijke ontbinding van de vzw

De rechtbank van eerste aanleg kan op verzoek van een lid, een belanghebbende derde of het Openbaar Ministerie de gerechtelijke ontbinding uitspreken van de vzw als die niet in staat is haar verbintenissen na te komen, of als ze haar vermogen of inkomsten voor een ander doel aanwendt dan dat waarvoor zij is opgericht, of als ze in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, of in strijd handelt met de wet of met de openbare orde, of als ze gedurende drie opeenvolgende boekjaren geen jaarrekening neerlegde, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten voor de rechtbank worden gesloten, of als ze minder dan drie leden telt.

Artikel 39. Bestemming van het vermogen van de vzw na ontbinding

In geval van ontbinding en vereffening moet het vermogen van de vzw worden toegekend aan een vereniging die hetzelfde doel, een ander sportief doel of een sociaal doel nastreeft.

Artikel 40. Bekendmakingsvereisten

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de VZW-wet en haar uitvoeringsbesluiten.

Artikel 41. Slot

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten, zijn de bepalingen van de VZW-wet, zoals gewijzigd, en de uitvoeringsbesluiten van toepassing.