Integriteit

Leren zwemmen - Sportzwemmen - Competitie

Integriteit binnen de organisatie

Als we over integriteit spreken binnen onze organisatie, kunnen we niet anders dan te verduidelijken waarover het gaat. Daarom schetsen we het kader rond integriteit even kort.

Integriteit is een eigenschap die we vooral toewijzen aan situaties waarbij men handelt met consistentie/consequent (voorspelbaar), principieel (niet willekeurig), onpartijdigheid, rechtvaardigheid, onafhankelijk van druk. Integriteit is onmisbaar binnen elke organisatie die ijvert voor meer dan louter persoonlijke zelfverrijking. Een organisatie met het nodige zelfrespect en een zuiver geweten vormt immers een veel sterkere basis om relaties te ontwikkelen met andere. Integriteit bepaald onze handelwijze, vasthoudend aan bepaalde waardevolle principes boven de soms eenvoudigere korte-termijn oplossingen.

Als organisatie hebben wij een verplichting om te waken over integriteit binnen onze rol als sportclub. Daarom werd er een persoon aangesteld als aanspreekpunt voor alle integriteitskwesties. Deze persoon wordt weleens de API genoemd (aanspreekpunt integriteit).

Het aanspreekpunt Integriteit (API)

Het aanspreekpunt Integriteit kan door iedereen aangesproken worden met een vraag, een vermoeden of een klacht aangaande integriteit. We zien dit heel ruim. Vanaf de sportclub op een of andere manier verbonden is aan de klacht, kan de API aangesproken worden, door eender wie (zelfs mensen van buiten de club dus).

Zoals reeds gezegd is integriteit een ruim begrip. Het kan gaan over al dan niet seksueel grensoverschrijdend gedrag of aspecten van lichamelijke of seksuele integriteit. Pestgedrag, elke vorm van agressie of zaken “die er gewoon niet door kunnen” zijn allemaal bespreekbaar.

Een API is een aanspreekpunt en geen vertrouwenspersoon. Dat wil zeggen dat de API alles in het werk stelt om uw hulpvraag te behandelen met de beste zorg en integriteit. Er geldt geen plicht tot geheimhouding. Als er een strafbaar feit gemeld wordt, moet de API zich houden aan de burgerplicht en dat melden aan de bevoegde instanties. Die afhandeling zal steeds gebeuren in volledige discretie, onafhankelijk of de melding gebeurt door een slachtoffer, dader of al dan niet betrokken 3de partij.

Een API fungeert niet alleen. Binnen de club zijn er steeds 2 personen die opgeleid zijn. Verder wordt de club API ondersteund door deskundigen van de federatie en zijn er externe partners waarop wij dan weer beroep kunnen doen om advies in te winnen.

Meldingen zijn OK

We hopen dat je dit leest vanuit je gezonde interesse, maar weten spijtig genoeg dat een aantal dit zal lezen omdat ze slachtoffer, dader of (al dan niet per ongeluk) 3de partij waren bij een of andere vorm van grensoverschrijdend gedrag. Twijfel je nog, dan kan je de gedragscodes nalezen die we ook op deze website hebben gepubliceerd. Weet in elk geval dat een vermoeden genoeg is om een melding te maken. Elke welgemeende melding, zelfs als zou blijken dat ze achteraf niet gegrond was, is welkom en zal geen gevolgen dragen voor de melder.

Werkwijze

Onafhankelijk van het type melding, zal de API steeds voldoende tijd nemen om uw verhaal te aanhoren. Hierbij wordt aandacht besteed aan het correct opnemen van de situatie, waarbij interpretaties en feiten zo veel mogelijk van elkaar gescheiden worden om zeker te zijn dat er geen onduidelijkheid bestaat over de melding.

Afhankelijk van de aart en hoogdringendheid van de melding volgt een evaluatie. Hiervoor kregen we een aantal hulpmiddelen aangereikt.

In geval van grensoverschrijdend gedrag werken we met een vlaggensysteem. In sommige gevallen starten we een onmiddellijke escalatie of roepen we de hulp in van andere bevoegde instanties.

Het vlagggensysteem

Het vlaggen systeem helpt om te bepalen hoe er verder moeten gehandeld worden in functie van de gerapporteerde hulpvraag. De vlaggen zijn groen voor aanvaardbaar en positief gedrag, Geel occasioneel licht grensoverschrijdend gedrag, rood zorgwekkend grensoverschrijdend gedrag, zwart zwaar grensoverschrijdend gedrag. In het mapje zitten voorbeelden zodat we een discussie kunnen hebben hoe wij hier over denken en over de ernst van de melding. Dit systeem is een eerste stap in het proces, maar het helpt wel om zaken in perspectief te plaatsen.

De evaluatie binnen het vlaggensysteem gebeurt op basis van deze 6 peilers.

  1. Wederzijdse toestemming: alle betrokkenen gaan akkoord en voelen zich er prettig bij.
  2. Vrijwilligheid: er is geen sprake van beloning, manipulatie, druk of dwang.
  3. Gelijkwaardigheid: de partners zijn gelijkwaardig op vlak van leeftijd, intelligentie, macht, maturiteit.
  4. Ontwikkeling: het gedrag is typisch en aanvaardbaar voor de ontwikkelingsfase.
  5. Context: het gedrag houdt rekening met de omgeving en stoort/choqueert niemand.
  6. Zelfrespect: het gedrag veroorzaakt geen fysieke, emotionele of psychische schade bij de persoon zelf.

Een melding maken

Neem liefst eerst contact op met de API van de club. Als iemand een melding doet, is dat meestal “de eerste keer” – en meestal zit je met veel vragen en onzekerheden. De Club API zal luisteren en kan je bijstaan met je hulpvraag. Deze kan verder andere kanalen raadplegen en zal dit doen indien nodig. Transparantie is belangrijk, daarom geven we je alvast een aantal kanalen mee, waarmee zij ook in contact zullen treden indien van toepassing.

NAAM PERSOON/ORGANISATIEADVIES/INFORMATIE BIJ VERMOEDEN/INCIDENTHULPVERLENINGMELDINGOPLEIDING
API club
Caro Sutherland
caro.sutherland@zwemclubkst.be
X  X
API Vlaamse Zwemfederatie
Marybel Vanbutsele
api@zwemfed.be
Tel: 0489/430197
X   
Hulplijn 1712
www.1712.be Tel: 1712
XXX 
VK (Vertrouwenscentra Kindermishandeling)
www.nupraatikerover.be
XXX 
CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) www.caw.beXXX 
HuisartsXX  
Politie www.lokalepolitie.be Tel: 101  X 
Child Focus www.childfocus.be Tel: 116000X   
Sensoa www.sensoa.be   X
ICES www.ethicsandsport.com   X
Wegwijzer – grensoverschrijdend gedrag

Afhankelijk van de aart van de melding kan het zijn dat er andere gesprekken nodig zijn, binnen en buiten de club. De Club API staat centraal – maar we zorgen wel voor maximale transparantie. In geval doorverwijzing noodzakelijk is, krijg je de nodige steun hiervoor.

Het handelingsprotocol