Huishoudelijk reglement

Leren zwemmen - Sportzwemmen - Competitie

Huishoudelijk Reglement KST vzw

 1. De selectiecriteria om toegelaten te worden als competitiezwemmer worden vastgesteld door de Sportvergadering. De Sportvergadering waakt erover dat de ingesteldheid van de geselecteerde zwemmers voldoet aan de verwachte criteria. De Sportvergadering zal de zwemmers waarschuwen indien dit niet het geval is en, na herhaalde waarschuwingen, doorverwijzen naar het bestuur om verdere actie te ondernemen.
 2. De trainer bepaalt de inhoud en uitvoeringswijze van de training.
 3. De trainer heeft de bevoegdheid om zwemmers de training te ontzeggen.
 4. Respectloos gedrag wordt niet getolereerd, zowel naar mensen als materiaal toe, zowel eigen als vreemd. Wees vooruitziend en voorzie materiaal van een naam.
 5. Het gebruik van toestellen met een camera (GSM, smartphone, tablets, …) is verboden in de kleedkamers.
 6. Trainers en afgevaardigden dragen clubkleding en officials dragen voorgeschreven uniform als zij hun functie uitvoeren. Deze kleding wordt kosteloos te beschikking gesteld na aanvraag bij de sportsecretaris.
 7. We verwachten dat leden zich op wedstrijden kleden in KST kleding (t-shirt of sweater). Tijdens het inzwemmen en de wedstrijd is het dragen van de KST badmuts verplicht. Prijzen worden afgehaald in KST-kleding. Bij een finaleplaats begeef je je in KST-kleding naar de startblok.
 8. Zwemmers dienen aanwezig te zijn op de wedstrijd voor de aanvang van het inzwemmen. Inzwemmen is verplicht.
 9. Als je als competitiezwemmer toegezegd hebt aan een wedstrijd deel te nemen en dit door ziekte of overmacht niet kan, moet je jezelf zo snel mogelijk afmelden bij de sportsecretaris. De regel is dat de club de gemaakte kosten terugvordert bij de ingeschreven zwemmer en je het startgeld en mogelijke federatieboete dient te betalen.  Hierop zijn volgende uitzonderingen mogelijk:
  • Bij ziekte: bezorg het doktersattest zo spoedig mogelijk aan de sportsecretaris (mag via email).
  • Bij overmacht: breng de sportsecretaris op de hoogte. Je aanvraag tot vrijstelling zal worden besproken op de eerstvolgende bestuursvergadering.  Hierna word je op de hoogte gesteld van de ontvankelijkheid van je aanvraag.  Het bestuur hoeft haar beslissing niet te motiveren.
 10. Alle competitiezwemmers nemen deel aan de Grote Prijs Stad Turnhout.
 11. Er wordt verwacht dat competitiezwemmers aan 6 of meer wedstrijden per jaar deelnemen.
 12. Enkel zwemmers die regelmatig trainingen bijwonen, deze volledig en met voldoende inzet uitzwemmen, zullen uitgenodigd worden voor deelname aan wedstrijden.
 13. Als zwemmers voor 800m en 1500m wedstrijden geselecteerd worden door de hoofdtrainer, wordt er verwacht dat zij hun uiterste best doen om aan deze wedstrijden deel te nemen.
 14. We verwachten dat zwemmers aan de behandelend geneesheer melden dat ze de zwemsport beoefenen in clubverband – en we verwachten van de zwemmer dat hij diens advies volgt en de trainer hiervan op de hoogte brengt, moest zwemmen toegelaten zijn. De trainer beslist voor elke training of de zwemmer al dan niet aan de training kan deelnemen, rekening houdend met het opgelegde advies.
 15. Om inbreuk op de antidopingregels te vermijden, worden zwemmers verplicht de richtlijnen te volgen zoals beschreven op de website http://dopinglijn.be.
 16. Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik. De club zal indien de wet het voorschrijft en kan uit eigen initiatief, misdrijven rapporteren aan bevoegde instanties.
 17. Materiaal ontleend door KST blijft eigendom van KST en dient bij het verlaten van de club op eigen initiatief terug bezorgd te worden.
 18. Officials, bestuursleden, niet-zwemmende trainers, niet-zwemmende lesgevers en niet-zwemmende afgevaardigden betalen geen lidgeld.
 19. Het huishoudelijk reglement kan enkel door de raad van bestuur worden aangepast. Bij wijziging zullen de leden op de hoogte gebracht worden.
 20. Elk lid zal zich schikken naar de reglementen van de VZF, de KBZB en de statuten van de vzw. Lidmaatschap bij KST houdt aanvaarding in van dit huishoudelijk reglement.
 21. Bij diefstal, verlies of schade van persoonlijke eigendommen kan KST niet aansprakelijk gesteld worden.
 22. Bij onenigheid over beslissingen aangaande het huishoudelijk reglement kan dit gemeld worden bij het clubsecretariaat of bij de Aanspreekpersoon Integriteit (API).

versie: 20200504